REKLAMAČNÍ ŘÁD – pro prodej paliv
Paliva Ludako s.r.o.

: 02352541, DIČ: CZ02352541

1. Uplatňování reklamací vad zakoupeného zboží
Vyskytne-li se vada u zakoupeného zboží, má kupující právo tuto vadu reklamovat na provozovně Chocenický Újezd č. 1, 336 01 Letiny

a) Reklamace na váhové množství:
Musí být uplatněna IHNED . Pokud se kontrolním převažováním dodávky zjistí neoprávněnost uplatněné reklamace, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním převážením dodávky na cejchované váze skladu Nezvěstice ve výši 1000,- Kč bez DPH

b) Jakostní reklamace:
Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů paliv, které jsou uvedeny v Katalogu dodavatele tuhých paliv. Po převzetí dodávky bezodkladně oznámí kupující prodávajícímu zjištěné vady jakosti a to u zjevných vad do 10 dnů po převzetí dodávky. Zjevnými vadami se rozumí vyšší obsah podsítného v dodávce paliva.

U skrytých jakostních vad lze uplatnit reklamaci do 3 měsíců od převzetí dodávky paliva, nedošlo-li k podstatné změně zboží vinou spotřebitele. Jde zpravidla o případy, kdy dodané palivo obsahuje nepřípustné procento popela, nebo má nižší výhřevnost. Tyto vady, které nemohly být zjištěny při přejímce, se prokazují laboratorním rozborem odebraného vzorku. V případě zjištění neoprávněnosti reklamace podle výsledku rozboru kontrolního vzorku, hradí náklady s tím spojené kupující. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva.

2. Vyřízení reklamace
O oprávněnosti reklamace rozhoduje majitel firmy. V případě jakostních reklamací u zjevných vad dodaného zboží nejpozději do 7 dnů po uplatnění reklamace. V případě skrytých jakostních vad do 7 dnů po obdržení výsledků laboratorního rozboru odebraného vzorku. O vyřízení reklamace se sepíše zápis, ve kterém se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace.

Oprávněná reklamace se vyřídí v dohodě s kupujícím:
- Poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny
- Dodáním náhradního zboží za vadné
Tento Reklamační řád byl vypracován v souladu s OZ a Obč.Z. Nevztahuje se na prodej méně hodnotných paliv za snížené ceny.

V Chocenickém Újezdu dne 1.1.2021